miércoles, 3 de junio de 2009

Punt 3.5 del Ple del 02 d’abril de 2009


3.5.Agrupació amb l’Ajuntament d’Alfafar & Execució obres del Camí de l’Orba

L'alcaldessa explica i dóna compte del contingut de la proposta.
La portaveu del grup PP estima que el seu grup està d’acord. Ja era hora que es fera alguna cosa. Els pareix be que s’acorde que ho tramitarà el municipi d’Alfafar, però que això no vullga dir que no es interessem i estem darrere puix nosaltres som els més interessats perquè tenim allí les instal.lacions del col.legi públic “Cristóbal Colón”. L’alcaldessa comenta que sí, que Alfafar ho demana. Que, en principi, de conformitat amb les previsions del PIP, la G.V. adjudicarà, i nosaltres estarem darrere.
Finalitzades les intervencions, i ateses les següents consideracions:
Resultant que el 14 de desembre del 2000 els ajuntaments d'Alfafar i Benetússer van subscriure un Conveni de Col.laboració per a l'execució de la urbanització del Camí de l'Orba, tram comprés entre la rotonda de l'Av. Sud i Av. Camí Nou, establint-se que el cost de redacció del projecte seria satisfet per ambdós ajuntaments al 50 per 100.
A continuació es va adjudicar a l'empresa AMINSA el projecte anomenat “Connexió de l'Av. del Sud amb El Camí Real de Madrid (N340) Camí de l'Orba. Alfafar- Benetússer i suport en l'expedient expropiatori per a l'adquisició dels terrenys on s'ubicaran les obres” per una quantia de 64.909'31 euros. Vist que durant l'exercici 2008 es va comprovar la necessitat d'actualitzar i millorar el projecte inicial, a causa de l'execució d'un xicotet tram com a conseqüència de la instalMlació en l'àmbit d'una Estació de Servei en el terme de Paiporta, i l'exigència per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de l'adequació del projecte civil al projecte públic intermunicipal, així com l'execució d'una obra provisional d'urbanització en el terme de Benetússer.
Pel que es va acordar ampliar el contracte amb l'empresa AMINSA, per a l'adaptació del projecte inicial a les noves necessitats anteriorment assenyalades, per una quantia de 59.749 euros. Esta quantitat va a càrrec dels dos ajuntaments al 50 per 100.
Vist que en el conveni subscrit per ambdós ajuntaments es va manifestar que una vegada redactat el projecte i conegut el cost total, es fixaria el finançament de l'obra entre la Conselleria d'Infraestructures i Transport i els municipis d'Alfafar i Benetússer, si és el cas, i que la part no finançada per la Conselleria ho serà per ambdós ajuntaments al 50 per 100.
Així mateix, consta en el referit conveni que se sol.licitarà que la licitació i contractació de les obres es duga a terme per la Conselleria.
Vist que per part de l'empresa AMINSA s'ha presentat el projecte, el cost total del qual ascendix a 1.399.870'32 €.
Vist que el cost total de redacció del projecte ascendix a 124.658'31 euros i el total de la direcció d'obra a 49.995'37 euros.
Vist que la Conselleria d'Infrastructures i Transport fins a la data actual no s'ha pronunciat respecte al finançament de l'obra i que esta és de màxima prioritat per a ambdós municipis.
Considerant que mitjançant Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament.
Considerant que l’esmentat Decret Llei 1/2009, en l'article 3, “Obres finançables”, es determina que podran finançar-se a càrrec de la dotació del citat Pla els contractes d'obres definits en l'article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, sent susceptible d'inclusió les “infraestructures en xarxes de transport, en especial les viàries i d'urbanització que milloren l'accessibilitat dels municipis”.
En l'article 4 “Subjecte Responsable”, en el punt 2 es determina que les obres seran executades per la Generalitat quan es corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior als 10.000 habitants, en este supòsit podrà subscriure l'oportú Conveni.
En l'article 5 “Import finançable” en el punt 1 es determina que el finançament amb càrrec al Pla no podrà superar l'import real d'execució de l'obra, fins al límit màxim derivat del pressupost de licitació incrementat amb l'import de l'IVA repercutible. I en punt 3 es determina que en l'import real d'execució de l'obra podrà incloure's el cost de redacció del projecte, la direcció d'obres, si és el cas, i el valor de l'adquisició del sòl.
Considerant, així mateix, que en la Disposició Addicional Segona “Agrupacions de Municipis”, es
determina que “(…) les agrupacions de dos o més municipis constituïdes per al desenrotllament i l'execució de les obres previstes en esta norma podran presentar projectes de finançament fins a l'import màxim de la suma de les quantitats que correspon a cada un dels ajuntaments que les integren (…)”
“(…) la presentació de sol.licituds inclourà els acords de tots els ajuntaments participants (…)”
Considerant el que establix l'Orde de 26 de febrer del 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que desenrotlla el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer i en el seu annex inclou la relació d'ajuntaments amb indicació dels seus respectius habitants i la inversió màxima a realitzar acàrrec del Pla Especial.
Vist que el projecte “Connexió de l'Avinguda del Sud amb El Camí Real de Madrid (N-340). Camí de l'Orba, Alfafar – Benetússer” ascendix a la quantitat total de 1.574.524 euros, computant el pressupost de licitació (IVA inclòs) junt amb el cost de redacció del projecte i el de la direcció d'obra, quantia que caldria dividir-se a parts iguals entre els municipis d'Alfafar i Benetússer, amb la qual cosa el gasto que correspon a cada municipi és de 787.262 Euros.
Vist que l'import màxim de finançament de les obres previstes en el DL 1/2009 és, segons l'annex de l'Orde de 26 de febrer del 2009, de 4.188.821 euros per al municipi d'Alfafar i de 3.006.298 euros per al municipi de Benetússer, amb la qual cosa es complix allò que establix la DA Segona, ja que l'import del projecte a càrrec de cada municipi no excedix de l'import màxim de la suma de quantitats que correspon a cada un dels ajuntaments.
La Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis amb data 31 de març de 2009, emeté informe favorable.
Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Constituir, a l'empar d’allò que disposa la Disposició Addicional Segona del Decret-Llei
12/2009 del Consell, l’ “Agrupació de municipis d'Alfafar i Benetússer”, només als efectes del desplegament i execució de l'obra anomenada “Connexió de l'avinguda del Sud amb El Camí Real de Madrid (N-340). Camí de l'Orba, Alfafar – Benetússer”, i presentar agrupadament, el projecte de finançament per l'import de 1.574.524 euros que comprén:
- Pressupost d'execució ……………… 1.399.870'32 euros
- Cost redacció del projecte …………. 124.658'31 euros
- Direcció d'obra ……………………... 49.995'37 euros
Fent constar que l'import de l'obra, en la part que correspon a cada municipi (787.262 euros) no excedix de la quantitat que correspon a cada un dels ajuntaments segons l'Orde de 26 de febrer del 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
SEGON . Designar a l'Ajuntament d'Alfafar com a responsable perquè presente la sol.licitud a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'inclusió de l'obra “Connexió de l'avinguda del Sud amb El Camí Real de Madrid (N-340). Camí de l'Orba, Alfafar – Benetússer”, en el Pla Especial creat pel decret llei 19/2009 del Consell, en nom de la “Agrupació”, identificant en tal moment el cost del projecte de cada un dels ajuntaments integrats en l'agrupació i incloent els acords d'ambdós ajuntaments agrupats, Alfafar i Benetússer.
TERCER. Remetre certificació d'este acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i a
l'Ajuntament d’Alfafar, i traslladar del mateix a les Àrees d'Ordenació del Territori i Econòmica, als efectes corresponents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario